05 Ноември 2021г.

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

 

Бенефициент: „Химически продукти“ ООД

Номер на договора: BG16RFOP002-2.089-4129-C01

 

Наименование: 

Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 

Support for Small Enterprises with Turnover above 500 000 BGN to Overcome the Economic Impact of the COVID-19 Pandemic

 

Кратко описание на проекта/информацията

Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Support for Small Enterprises with Turnover above 500 000 BGN to Overcome the Economic Impact of the COVID-19 Pandemic

 

Цел/и на проекта/информацията

Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

Обща стойност: 50 000лв., от които 42 500 лв. европейско и 7 500 лв. национално съфинансиране. 

 

Начало: 04.11.2021г.

Край: 04.02.2022г.

Място на изпълнение на проекта: гр. Ямбол, ул. „Сокол“ 7 - Б


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Химически продукти” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган..”

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg 

Проект  Проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, договор BG16RFOP002-2.089-4129-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

©2013 Химически Продукти ООД. Tоплоизолации | Изолация за тръби | Покривни изолации | Пожарозащита.
Политика за защита на личните данни