23 Ноември 2020г.

Публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ

Във връзка с изпълнението на проект "Подобряване конкурентоспособността на "Химически продукти" ООД чрез увеличаване на производствения капацитет и износа" по ДБФП №BG16RFOP002-2.040-1388-C01 Дружеството обявява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана за:

- закупуване, доставка, монтаж и пускане в експлоатация  на високо автоматизирана машина за фолиране  (ламиниране) на тръбна изолация от каменна вата - ДМА 1 - 1 бр.

Краен срок за подаване на оферти: 07/12/2020г.

За повече информация, моля отворете приложенията

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Химически продукти” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg 

Проект  „Подобряване конкурентоспособността на "Химически продукти" ООД чрез увеличаване на производствения капацитет и износа“, договор BG16RFOP002-2.040-1388-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

©2013 Химически Продукти ООД. Tоплоизолации | Изолация за тръби | Покривни изолации | Пожарозащита.
Политика за защита на личните данни