ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО,  НА „ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ” ООД 

ЗА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО, ОС И БЗР

 

 "Химически продукти" ООД е създадено през 1997 година в град Ямбол. Развива дейността си в две основни направления - производство и търговия със строителни и технически топлоизолационни материали, които служат за топлоизолация, звукоизолация и пожарозащита на тръбопроводи, топлопроводи, въздуховоди, фасади и покриви.

От  година в дружеството е внедрена и сертифицирана Интегрирана система за управление, в съответствие с изискванията на стандартите - ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.

 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, ОСИГУРЯВАНЕ ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Чрез поддържане на интегрирана система за управление „Химически продукти” ООД си поставя за главна цел непрекъснато да удовлетворява изискванията, нуждите и очакванията на клиентите си като им предлага качествени продукти чрез усъвършенстване на Системата за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008; като непрекъснато подобрява действията си по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, поддържа и развива внедрената Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с изискванията на OHSAS 18001:2007 и непрекъснато подобрява работата по отношение опазване на околната среда, поддържа и развива внедрената Система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на ISO 14001:2015 при прилагане на съответните законодателни и нормативни изисквания.

І. ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

За нас това означава: 

·  Да провеждаме пазарна стратегия, ориентирана към непрекъснато удовлетворяване изискванията на клиентите, както и изискванията на нормативни актове, създадени от законодателен орган или друг овластен орган;

·  да отстояваме и доразвиваме своите водещи позиции в областта на топлоизолационните продукти за строителството и енергетиката;

·  да повишаваме конкурентноспособността на фирмата чрез създаване на нови продукти, нови производствени технологии и непрекъснато повишаване и развитие на компетенциите на персонала ни;

·  да отговаряме на изискванията на системата за управление на качеството и непрекъснато да подобряваме нейната ефективност;

·  да развиваме взаимоотношенията с доставчиците за осигуряване на високо качествени и навременни суровини и материали;

·  да опазваме и се грижим равнопоставено за собствеността на фирмата и собствеността на клиента;

ІІ. ПОЛИТИКА ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ Н

©2013 Химически Продукти ООД. Tоплоизолации | Изолация за тръби | Покривни изолации | Пожарозащита.
Политика за защита на личните данни