ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО 


ЗА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО, ОС И БЗР

 

 "Химически продукти" ООД е създадено през 1997 година в град Ямбол. Развива дейността си в две основни направления - производство и търговия със строителни и технически топлоизолационни материали, които служат за топлоизолация, звукоизолация и пожарозащита на тръбопроводи, топлопроводи, въздуховоди, фасади и покриви.

От  година в дружеството е внедрена и сертифицирана Интегрирана система за управление, в съответствие с изискванията на стандартите - ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.

 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, ОСИГУРЯВАНЕ ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Чрез поддържане на интегрирана система за управление „Химически продукти” ООД си поставя за главна цел непрекъснато да удовлетворява изискванията, нуждите и очакванията на клиентите си като им предлага качествени продукти чрез усъвършенстване на Системата за управление на качеството съгласно ISO 9001:2015; като непрекъснато подобрява действията си по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, поддържа и развива внедрената Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с изискванията на ISO 45001:2018 и непрекъснато подобрява работата по отношение опазване на околната среда, поддържа и развива внедрената Система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на ISO 14001:2015 при прилагане на съответните законодателни и нормативни изисквания.

І. ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

За нас това означава: 

·  Да провеждаме пазарна стратегия, ориентирана към непрекъснато удовлетворяване изискванията на клиентите, както и изискванията на нормативни актове, създадени от законодателен орган или друг овластен орган;

·  да отстояваме и доразвиваме своите водещи позиции в областта на топлоизолационните продукти за строителството и енергетиката;

·  да повишаваме конкурентноспособността на фирмата чрез създаване на нови продукти, нови производствени технологии и непрекъснато повишаване и развитие на компетенциите на персонала ни;

·  да отговаряме на изискванията на системата за управление на качеството и непрекъснато да подобряваме нейната ефективност;

·  да развиваме взаимоотношенията с доставчиците за осигуряване на високо качествени и навременни суровини и материали;

·  да опазваме и се грижим равнопоставено за собствеността на фирмата и собствеността на клиента;

ІІ. ПОЛИТИКА ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

·  Тази политика е насочена към развитие на всички дейности, процеси, работни места и работно оборудване по начин, осигуряващ поддържането и непрекъснато усъвършенстване на здравословна и безопасна работна среда за всички сътрудници на организацията при спазване на следните ръководни принципи:

·  Непрекъснато подобряване условията на труд чрез намаляване до минимум рисковете за персонала и други заинтересовани страни, които биха могли да бъдат изложени на риск за здравето и безопасността, свързани с дейности, процеси и продукти на организацията;

·  Ангажимент към спазване на правните и доброволно възприети изисквания по отношение на здравословните и безопасни условия на труд, имащи отношение към дейности, процеси, работни места, работно оборудване и продукти на организацията;

·  Предотвратяване и намаляване на евентуални заболявания и наранявания, свързани с възникването на инциденти и извънредни ситуации, чрез поддържане на високо ниво на готовност за реагиране при бедствия, аварии и катастрофи;

· Намаляване на риска от заболявания, злополуки и инциденти на работното място чрез приемане на общи и конкретни цели и програми;

·  Запазване устойчивата работоспособност на работници и служители, профилактика на умората и стреса при работа и увеличаване на производителността на труда;

·  Прилагане на най-добрите налични техники, когато това е възможно и икономически целесъобразно;

·  Наблюдение и измерване на ключови характеристики на процесите и дейностите, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд;

·  Осигуряване на необходимото обучение и засилване на персоналната отговорност към осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд;

·  Активно сътрудничество с упълномощените организации за контрол на здравословните и безопасни условия на труд и всички заинтересовани страни при решаване на проблемите свързани с осигуряването на тези условия.

 

ІІІ.ПОЛИТИКА ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Тази политика е насочена към развитие на всички дейности, процеси и продукти по приемливи за околната среда начин при спазване на следните ръководни принципи:

Непрекъснато подобряване опазването на околната среда чрез предотвратяване замърсяване на атмосферния въздух, водите и управление на отпадъците; Намаляване до минимум и по възможност предотвратяване на замърсяването на околната среда чрез приемане на общи и конкретни цели и програми;

Постигане на съответствие с правните изисквания, свързани с околната среда, имащи отношение към дейности, процеси и продукти и техните аспекти;

Икономично потребление на природните ресурси – газ, елктрическа енергия, хартия и вода;

Прилагане на най-добрите налични техники, когато това е възможно и икономически целесъобразно;

Предеване на генерираните отпадъци за рециклиране отпадъци, както и тяхното правилно оползотворяване и обезвреждане;

Наблюдение и измерване на ключови характеристики на процесите и дейностите, които могат да имат значимо въздействие върху околната среда;

Осигуряване на необходимото обучение и засилване на персоналната отговорност към опазване на околната среда;

Активно сътрудничество с упълномощените организации за контрол на околната среда и всички заинтересовани страни при решаване на проблемите по опазване на околната среда.

Всички доставчици и клиенти на организацията се призовават да се съобразяват с декларираните в политиката ангажименти на ръководството по отношение на околната среда.

 

Ръководството на „Химически продукти” ООД призовава сътрудниците на организацията да прилагат принципите и изискванията, произтичащи от настоящата политика по качество, здравословни и безопасни условия на труд и околна среда и да изхождат от тях при определяне на целите. Прилагането на тези принципи и личната отговорност на всеки за осигуряването на качеството, здравословните и безопасни условия на труд и опазването на околната среда, както и спазване на произтичащите от внедрената Интегрирана система за управление изисквания са задължение на всички сътрудници.

Ръководството на „Химически продукти” ООД поема своята отговорност за опазване на околната среда, осигуряване на всички необходими условия на труд,  обучението и мотивирането на сътрудниците на фирмата, така че те да разбират и спазват настоящите задължения и приложимите законодателни и други изисквания, отнасящи се до дейността им по осигуряване на качество, здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

 

КАТО УПРАВИТЕЛИ НА "ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ" ООД, ДЕКЛАРИРАМЕ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ОСИГУРЯВАЩА РАЗВИТИЕТО И ПРОСПЕРИТЕТА НА ДРУЖЕСТВОТО.

 

УПРАВИТЕЛ: /ГЕОРГИ КРЪСТЕВ/

УПРАВИТЕЛ: /ИВАН ИВАНОВ/

Дата: 04.04.2020 г.

гр. Ямбол

©2013 Химически Продукти ООД. Tоплоизолации | Изолация за тръби | Покривни изолации | Пожарозащита.
Политика за защита на личните данни