АпроФич – КВ 01

Проект "Автоматизиране на процеса фолиране на черупки от каменна вата (АпроФич – КВ 01)"

Проектът попада в приоритетна тематична област „Мехатроника и чисти технологии“, приоритетно направление "Системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството" и "Роботизирани системи и автоматизация на процеси".

Проектът цели повишаване на производителността на предприятието чрез разработване на процесна иновация с потенциал за внедряване в икономиката. Иновацията попада в приоритетна област "Мехатроника и чисти технологии", по- конкретно:
- роботика и автоматизация на процеси, в т.ч. 3-D моделиране на роботизирани автоматизирани системи;

- системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в опитните процеси;

Видът на разработваната по проекта иновация е (процесна), свързана с придобиване на научно – техническо знание за автоматизиране на производствения процес „фолиране“ на цилиндрични продукти (тръбна изолация) от минерална каменна вата. Процесът „фолиране“ включва няколко фази: фаза 1 – подаване на тръбната изолация, фаза 2 – фолиране на тръбната изолация и фаза 3 – пакетиране на готовата черупка.

Обект на разработката по проекта е създаването на  експериментална установка, която ще включва високо автоматизирани прототипи на оборудване за трите фази на процеса „фолиране“, описани по-горе:
- Автоматизирано подаване на тръбна изолация за фолиране;
- Автоматизирано фолиране на тръбна изолация;
- Автоматизирано пакетиране на готова продукция от фолирана тръбна изолация.
Върху която ще се проведат изследвания за опитимизиране на производителността взависимост от спецификациите на клиента за размерите на черупките.
Предложената технологична иновация, обект на проекта, е нов начин за фолиране на черупки от каменна вата. В нея влизат значителни изменения в наличните технологии и производствено оборудване.

Основни стъпки в изпълнението са:
- Разработване на идеен проект за конструиране и изработване на прототип за автоматизиране на процеса фолиране на тръбна изолация от каменна вата;
- Разработване на конструктивна документация, вкл. техническо задание, идеен проект от специалисти от колектива на проекта;
- Спецификация на необходимите материали;
- Изработване на прототип;
- Автоматизиране и роботизиране на производствените  процеси;
-    Тестване на прототипи в лабораторни условия и сравняване с класическа технология;
-    Технология, демонстрирана в релевантна (моделна) среда. (TRL6).

Очаквани резултати от изпълнението на тези ключови дейности са:
- Автоматизирано/ Роботизирано подаване на тръбна изолация от мястото на изрязване към мястото на фолиране;
- Автоматизирано фолиране на тръбна изолация;
 - Автоматизирано финално сортиране и подреждане в кашони на фолирана тръбна изолация.

Период на изпълнение: 18 месеца

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национален иновационен фонд по 12 конкурсна сесия по договор № 12ИФ-02-10/08.12.2021г.

©2013 Химически Продукти ООД. Tоплоизолации | Изолация за тръби | Покривни изолации | Пожарозащита.
Политика за защита на личните данни