CE mark ERP

Повишаване конкурентоспособността на „Химически продукти” ООД чрез постигане съответствие на продукти съгласно БДС EN 14303:2009 и внедряване на система за управление на ресурсите

Осъществяването на този проект за международно признати стандарти чрез постигане на продуктово съответствие и СЕ марк съгласно БДС EN 14303 и внедряване на система за управление на ресурсите ни даде възможност да:

  • бъдем конкурентоспособни на пазара на топлоизолации;
  • запазим лидерската си позиция в предлагането на технически топлоизолации;
  • запазим пазарния си дял през 2013г.;
  • повишим качеството на производството;
  • повишим доверието на клиентите ни;
  • увеличим броя на клиентите си в национален и международен мащаб;
  • подобрим управлението на фирмените ресурси и оптимизираме бизнес процесите;
  • повишим индивидуалната отговорност на екипа;
  • получаваме точна и навременна информация за финансовото състояние, което от своя страна ще подпомага Ръководителите във взимане на стратегически решения за развитие на Дружеството.

Изпълнението на проекта осигурява свободно движение на продуктите на фирмата в рамките на единния пазар на ЕС и EFTA (Европейска асоциация за свободна търговия), което пряко ще рефлектира върху реализираните бизнес обеми в посока тяхното увеличаване като резултат от разширяването на пазарния ни дял в България и чужбина.

Проектът бе изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие  по Договор № 4МС-02-148 / 27.04.2012г. в периода от 27.04.2012г.до 27.04.2013г.

©2013 Химически Продукти ООД. Tоплоизолации | Изолация за тръби | Покривни изолации | Пожарозащита.
Политика за защита на личните данни