СъНИ-Фарма

Основната цел на проектното предложение е да се разработи иновативен подход и устройствa за подобряване на формуващия процес при изработка на полимерни изделия.

Стратегическа цел: Повишаване конкурентоспособността на „Химически продукти“ ООД в технологии, насочени към производство на луксозни продукти за козметичната и фармацевтична промишленост.

Специфични цели:

1. Разработване на нов метод и инструмент за подобряване качеството на леенето под налягане в производството на полимерни опаковки.

2. Конструиране и изработване на инструмент за подобряване на формуването в производството на полимерни опаковки.

3. Експериментиране върху технологична машина на ефекта от прилагане на разработения нов подход и инструмент. 

4. Изпитвания на свойствата на полимерния продукт за потвърждаване на ефекта от подобряване на формуването. 

5. Развитие на партньорството между Институт по механика на БАН и „Химически продукти“ ООД в научноизследователската и развойна дейност за повишаване иновативния им капацитет.

Изследователският подход се изразява в разработването на иновативно решение  чрез създаване на нов подход за формуване в процеса на леене под налягане при производство на луксозни полимерни опаковки на базата на разработване и конструиране на инструмент към съществуващи машини, който ще доведе до:

  • ликвидиране на съединителни линии при свързване на полимерните потоци в леяковата система на машината;
  • подобряване устойчивостта на полимерната стопилка в леяковата система и матрицата;
  • повишаване на механичните и физични свойства на полимерния продукт;
  • подобряване диспергирането на пигменти, пълнители и макромолекули в полимерната стопилка;
  • формуване с постигане на по-малки отклонения в размерите на продукта;
  • намаляване бр. на бракуваните изделия и загубите за предприятието.
©2013 Химически Продукти ООД. Tоплоизолации | Изолация за тръби | Покривни изолации | Пожарозащита.
Политика за защита на личните данни