НИРД

Проект „Нови термо- и звукоизолационни продукти и технология за производството им“ по договор BG161PO003-1.1.06-0066-C0001/07.12.2013, се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Проектът бе изпълнен в рамките на 18 месеца в партньорство с Института по механика на Българска академия на науките.

Общата цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на предприятието чрез въвеждане на нови продукти за термо и звукоизолация с екологични и енергийноспестяващи свойства.

 Специфични цели:

 1. Насърчаване на развойната дейност и внедряването на иновации в  „Химически продукти“ ООД
 2. Повишаване капацитета на Дружеството в изпълнение на иновационни дейности придобиване на нови знания в сферата на  енергоспестяващи и звукоизолиращи технологии.

Постигнати резултати:

 • Изготвен анализ на материали и технологичен отпадък.
 • Разработен експериментален модел на топло- и звукоизолационен панел с ниска плътност на основата на технологичен производствен отпадък в различни комбинации.
 • Разработен експериментален многослоен  топло- и звукоизолационен панел на основата на вторични (рециклирани) материали от стари автомобилни гуми и нетъкан текстил от полиетилентерефталатни влакна.
 • Разработена технология за производство и монтаж на новите термо- и звукоизолационни продукти.
 • Подобрени и апробирани  стендове за измерване на коефициента на звукопоглъщане, за нискочестотно определяне на динамичен модул на еластичност на материали и за определяне на коефициент на топлопроводимост на материали.
 • Разработени методики за  определяне на динамичен модул на еластичност, определяне коефициента на топлопроводност, определяне коефициента на звукопоглъщане по метода на стоящата вълна, определяне на звукопоглъщане  на строителни материали и определяне на коефициент на звукоизолация, за скорости и затихване на ултразвукови вълни, определяне на топлоизолационни свойства на изолационни композитни материали.
 • Изработена и апробирана експериментална установка за конфекциониране  на различни материали за разработване на многослойни термо- и звукоизолационни панели (системи).
 • Подадена заявка за полезен модел за състав на многослоен звукоизолиращ панел.
 • Популяризирани резултати по проекта на ежегодните конференции по акустика и безразрушителен контрол, организирани от ИМЕХ и ННТДДефектоскопия.

 

©2013 Химически Продукти ООД. Tоплоизолации | Изолация за тръби | Покривни изолации | Пожарозащита.
Политика за защита на личните данни