23 February 2020

Проект "Подобряване конкурентоспособността на "Химически продукти" ООД чрез увеличаване на производствения капацитет и износа"

На 21.02.2020 год. "Химически продукти" ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040-1388-C01, по проект "Подобряване конкурентоспособността на "Химически продукти" ООД чрез увеличаване на производствения капацитет и износа“ с Министерство на икономиката на обща стойност: 397 718,12 лв., от които 236 642.27лв. европейско съфинансиране, 41 760.41лв. национално съфинансиране и  съфинансиране от страна на „Химически продукти“ ООД в размер на 119 315.44 лв. ПРоектът е финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 

©2013 Chemical Products Ltd.
Privacy policy