17 July 2020

Публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ

Във връзка с изпълнението на проект "Подобряване конкурентоспособността на "Химически продукти" ООД чрез увеличаване на производствения капацитет и износа" по ДБФП №BG16RFOP002-2.040-1388-C01 Дружеството обявява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана в две обособени позиции за:

- закупуване, доставка, монтаж и пускане в експлоатация  на високо автоматизирана машина за фолиране  (ламиниране) на тръбна изолация от каменна вата - ДМА 1 - 1 бр. и

- закупуване, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на автоматизирана машина за обвиване (опаковане) с водозадържащо фолио на ламели от каменна вата - ДМА 2 - 1 бр.

©2013 Chemical Products Ltd.
Privacy policy